Empresa

Presentació

Dir que som millors que la resta de companys seria injust i molt prepotent per la nostra part. Tots sabem que les coses es poden fer de moltes maneres diferents per a arribar a un resultat concret i que tothom intenta fer les coses el millor possible.

L’equip d’Assessoria Prado està forma per assessors comptables, fiscals, laborals i mercantils amb molta experiència. Fem contínuament l’esforç per adaptar-nos amb celeritat als continus canvis tecnològics que es produeixen en el nostre sector i mantenim els nostres coneixements constantment actualitzats, tot això en ares a la qualitat del servei que el nostre client es mereix i que tant positivament han valorat fins a la data.

Som un equip professional, jove i emprenedor amb molta experiència en la gestió comptable, fiscal i laboral, tant d’empreses com de particulars. Des de 1995 estem al servei del client a l’Avinguda Catalunya, 21 de Cervera amb l’ànim de fer les coses ben fetes. Ens congratulem de la nostra capacitat de treball i la nostra continua lluita per innovar i ser diferents en els nostres serveis, no escatimant en infraestructura informàtica ni en utilitzar els programes de gestió més potents del mercat i contínuament adaptats als continus canvis normatius, per a realitzar les coses de la forma més eficient, productiva i entenedora pel client i poder seguir mereixent la seva confiança dia rere dia.

NOMÉS FEM EL QUE SABEM FER. El nostre objectiu no es gestionar-li el seu negoci. Ningú millor que vostè per a conèixer el seu funcionament i particularitats. La nostra missió consisteix en que vostè pugui tenir tota la informació necessària al dia per a prendre decisions eficaces en tot moment a la seva empresa, d’un elevat valor afegit, i al mateix temps estalviar-se diners havent externalitzat el servei amb la seguretat i la tranquil·litat que dona la feina feta per qui disposa dels coneixements i mitjans adequats.

Una gestió comptable, fiscal i laboral desenvolupada de manera rofessional, seriosa i acurada és la base per qualsevol negoci. Nosaltres aportem la eficàcia i solvència necessàries per el bon desenvolupament de gairebé qualsevol activitat.

Alexandre Prado

SERVEIS

ASSESSORAMENT I GESTIÓ GENERAL

 • Assessorament legal
 • Assessorament tecnològic
 • Gestió de la Llei de Protecció de dades (LOPD)
 • Coaching empresarial
 • Peritatges judicials

GESTIÓ COMPTABLE

 • Gestió comptable per empreses i particulars
 • Comptabilitat informatitzada
 • Informes de comptabilitat personalitzats
 • Confecció i legalització de llibres oficials
 • Comptabilitats endarrerides
 • Seguiment periòdic de resultat del negoci
 • Assessoria comptable personalitzada

GESTIÓ FISCAL

 • Assessoría fiscal
 • Tramitació de declaracions tributàries
 • Estimació directa, directa simplificada i objectiva
 • Declaracions IVA, IRPF, retencions i lloguers
 • Resums anuals
 • Declaració de clients i proveïdors
 • Declaraions de renda i patrimoni
 • Impost de societats
 • Declaració d’empreses en atribució de rendes

GESTIÓ LABORAL

 • Assessoria laboral
 • Gestió laboral
 • Contractes de treball i pròrrogues
 • Relacions laborals
 • Nòmines
 • Rebuts de salaris
 • Liquidacions Seguretat Social
 • Altes i baixes d’autònoms
 • Declaracions IRPF
 • Altes, baixes i incidències de la relació laboral (IT i AT)
 • Servei jurídic laboral
 • Intermediació davant la inspecció de treball
 • Interpretació i aplicació de convenis col·lectius

GESTIÓ MERCANTIL

 • Assessoria mercantil
 • Estudi i constitució de societats mercantils, civils, cooperatives i altres
 • Creació, constitució i legalització d’empreses
 • Operacions estatutàries
 • Modificacions estatutàries
 • Legalització de llibres oficials
 • Comptes anuals en el Registre Mercantil

PER QUÈ ASSESSORIA PRADO?

Hi ha molts motius per confiar en Assessoria Prado:

 • Professionalitat
 • Eficiència
 • Formació i experiència
 • Base tecnològica sòlida
 • Qualitat de servei
 • Confiança
 • Proximitat
FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA

Alexandre Prado Paredes

Gerent Assessoria Prado

Consulta el meu perfil a LinkedIn.
E-mail: despatx@assessoria-prado.cat